Móra
Az iskola
Házirend
Tanév rendje
Napközi
Szakkörök
Programok
Sport
Pedagógusok
SzMK
Versenyeredmények
Logopédia
Alapítvány
Szülőknek
Pedagógiai program
 Pedagógiai program

Oktatási programjainkról


A 2006/2007-es tanévben 2 osztályban emelt szintű nyelvoktatásban részesülnek a diákok (angol nyelvtagozat), emellett 1 német nemzetiségi és 1 logopédiai osztályt indítunk. Az osztályokat négy éven át ugyanaz a tanító vezeti.

Az emelt szintű (angol) osztályba minden jelentkező gyermeket felveszünk. Két évig a gyerekek heti két órában életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel tanulják az idegen nyelvet. A harmadik évtől a nyelvet emelt óraszámban (heti 3, majd 5 órában) tanuló gyerekek csoportjába kerülhetnek, akik a második év végén anyanyelvből és matematikából legalább jó eredményt értek el. Ezekben az osztályokban a tanulók délelőtti órarendbe beépítve, délután pedig tanfolyam keretében a lányok a ritmikus gimnasztika, a fiúk a labdarúgás alapjait sajátítják el.

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály 1993 óta működik iskolánkban. Ide azok jelentkezését várjuk, akik otthon, illetve a nemzetiségi Óvodában megfelelő megértés- és beszédkészségre tettek szert az adott nyelven. Ezek a tanulók heti 5+1 órában fejlesztik a hozott nyelvismeretüket. Később emelt óraszámban (heti 7 órában) tanulják a német nyelvet, néhányan 8. év végére leteszik a középfokú nyelvvizsgát is.

A dyslexiás gyerekek külön kis létszámú osztályokban (1-4.) sajátítják el az olvasás és írás alapjait.

Az 5. évfolyamtól az informatika oktatása bontott csoportban történik.
A 7. évfolyamtól a magyart és a matematikát nívócsoportosan oktatjuk.

2007. február 28-án. (szerdán) 8 órától az érdeklődő szülők számára nyílt napot tartunk, majd januártól iskolakóstolgatót szervezünk, amelyeken megismerkedhetnek iskolánkkal és leendő tanítóikkal.

Minden szülőt szeretettel várunk. Más idopőntban is felkereshetik iskolánkat. Előzetes bejelentkezés: Varga Ibolya igazgatóhelyettesnél a 363-74-21-es telefonon.

Az idei tanévben először a 4. évfolyam szüleinek nyílt órákat szervezünk a felső tagozaton, azért hogy megismerkedhessenek az ott folyó oktató és nevelőmunkával. A nyílt órák tervezett ideje 2007. január 2. hete.

CélokFeladatokMódszerSikerkritériumok
Tanulóinkat a használható tudás megszerzésére ösztönözzük. A mindennapi nevelési-oktatási munkánkban életszerű helyzetek létrehozása a használható tudás érdekében.
A kerületi, országos mérések tanulságainak beépítése a következő tanév feladataiba.
Nyelvvizsgára való felkészítés.
Informatikai ismeretek alkalmazása.
Új tanítási módszerek alkalmazása.
Mérések.
Elemzések, következtetések levonása.
Évente mért PISA típusú feladatokban tanulóink eredménye emelkedést mutat.
A kerületi, országos mérések eredményei évente javuló eredményeket mutatnak.
A tanmenetekben konkrétan megjelöljük a mérések értékelése alapján kijelölt feladatokat.
Tanulóink megismerjék a problémamegoldás lépéseit; ennek segítségével legyenek képesek konfliktusaikat, problémáikat kezelni. Az nevelés-oktatás folyamatába konfliktuskezelő- kommunikációs technikák beépítése.
Külső partnereinkkel együttmuködve személyiségfejlesztéshez, és a prevencióhoz kapcsolódó eljárások fejlesztése.
Téma napok.
Osztályfőnöki beszélgetések.
Pályázatok.
Előadások.
Tanári továbbképzések.
Szituációs játékok.
Iskolapszichológus és osztályfőnökök segítségével attitud vizsgálatok eredményei javulást mutassanak.
A gyermekek tanulási esélyegyenlőségének biztosítása. Nyitott terem biztosítása.
(számítástechnika, testnevelés, könyvtár)
Olyan programok szervezése, ahova a szülők nem tudják elvinni a gyerekeket.
Alapítványi támogatás.
Pályázatok.
Tanulóink legalább 70%-a részt vesz ezeken a programokon.
A hatékony felzárkóztatás a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók esetében.
Fejlesztési tervek készítése.
A differenciálás módszereinek beépítése az oktató-nevelő munkába.
Tanulóinkat megismertetjük a különböző tanulási technikákkal
Csoport bontások minőségi eredménnyel járjanak.
Differenciálás.
Csoport munka.
Tervek készítése.
Ötletbörze.
Közös mérések munkaközösségenként.
Óralátogatási jegyzőkönyvekben kiemelt helyen szerepeljen a differenciálás.
A tervezett tehetséggondozás. Meg kell teremteni a tehetséggondozás dokumentációs alapjait.
Egyénre szabott fejlesztési tervek készítése.
Differenciálás módszereinek alkalmazása.
Tervezés.
Dokumentálás.
Helyzetelemzés.
Versenyek.
A meglévő dokumentációban nyomon lehessen követni a tanulók fejlődését.
Félévi, év végi beszámolókban jelenjenek meg ezek az adatok.
Megismertessük tanulóinkkal az egyetemes és nemzeti kultúra eredményeit. A tantervekben kiemelt szerepet kapjanak a nemzeti értékeink, hagyományaink és az Európai Uniós ismeretek.
A német nemzetiségi nyelvoktató tantervbe hagyományok ápolásának, az identitástudat kialakításának beépítése.
Projekt.
Témanap.
Nemzetközi kapcsolatok építése.
Iskolai ünnepségek.
Sváb bál, Márton nap, Kiállítások.
Vetélkedők.
Osztályfőnökök / történelem tanárok segítségével mérést végzünk, ezek értékelésénél tanulóink egyre mélyebb tudással rendelkeznek.
Gyermek helyes önértékelésének és közösségi kapcsolatainak fejlesztése.
Az önálló ismeretszerzés képességét fejlesztő módszereket beépítése az oktató-nevelő munkánkba.
Olyan tevékenységi formák kiépítése, melyek segítségével fejleszthetők legyenek a gyermek alkalmazkodó képessége.
A képességeket is figyelembevevő teljesítményértékelés alkalmazásával reális önértékelési képesség kialakítására törekszünk.
Csoportmunka, kooperatív tanulás.
Osztálykirándulások.
Osztályfőnöki, iskolapszichológusi megbeszélések.
Színházlátogatások.
Közös szereplések.
Vetélkedők, erdei iskola, nyári táborok, szakkörök...
Együttműködés a tanulók értékelésében is.
Az óralátogatási jegyzőkönyvek alapján növekszik azon tanórák száma, melyeken ilyen módszereket alkalmazunk.
Tanulóink legalább 70% részt vesz az ilyen jellegű programokon.
Tanulóink közül mindenki folytassa tanulmányát középfokú intézményben.
Pályaorientációs, életpálya-tervezési programokba a 7. osztályosokat is bevonjuk.
Együttműködés fejlesztése a középiskolákkal.
Tervezés.
Adatgyűjtés.
Pályaorientációs életpálya-tervezési programokon egyre nagyobb arányban vegyenek részt tanulóink.
100%-os a beiskolázás 8. osztály után.
A szakértői vélemény alapján hozzánk került sajátos nevelési igényű gyerekek eredményes fejlesztése, sikeres integrálásuk.
A szakértői vélemény alapján egyéni fejlesztési terv kidolgozása.
Az integrációt segítő technikai feltételek megteremtése.
Olyan képzések szervezése, melyek az integrációt elősegítik a felső tagozaton.
Fejlesztő pedagógusokkal, más szakemberekkel való együttmuködés.
Egyéni fejlesztési tervek.
Sikeres integrálás.
Egyeztetés, ellenőriztetés a fejlesztésekről a szupervizorokkal.
Megvalósul a fejlesztési terv.
A felsős kollégák 40%-a részt vesz 5 éven belül integrációt segítő módszertani képzéseken.
Biztonságos, esztétikus, tiszta környezet kialakítása.
Példamutatás.
Tisztasági Őrjárat szervezése (Diéta).
Szorosabb együttműködés a technikai dolgozókkal.
Szigorúbb ellenőrzés.
Bejárás, ellenőrzés, beszélgetés, kérdőívek. A partneri elégedettség mérések alapján az iskola tisztasága javulást mutat.
Törekszünk az egységesebb követelményrendszer kialakítására. Évente a munkaközösségek által meghatározott közös mérések (részmérések) kidolgozása.
Egységes feladattípusok megalkotása.
  Közelednek a pedagógus értékelési módszerei.
Partneri elégedettségmérés javulást mutat ezen a téren.


 Csengetési rend:

  0. óra 07:05 - 07:50
  1. óra 08:00 - 08:45
  2. óra 09:00 - 09:45
  3. óra 10:05 - 10:50
  4. óra 11:00 - 11:45
  5. óra 11:55 - 12:40
  6. óra 12:50 - 13:35


 Elérhetőség:

Móra Ferenc Általános Iskola

Cím: 1144 Budapest,
Újváros park 2.

Megközelítés

Tel./fax: (1) 363-7421

E-mail:
mora1144@freemail.hu,
iskola@mora-zuglo-
bp.sulinet.hu


 Iskolakönyvtár:

AZ ISKOLAKÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

Hétfő9:45 - 14:50
Kedd9:45 - 14:50
Szerda9:45 - 14:05
Csütörtök9:45 - 14:50
Péntek9:45 - 13:50